2017-2018 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları (Güz YY)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında kurumlararası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak Güz Yarıyılı için 24 Temmuz- 04 Ağustos 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ilgili biriminin öğrenci işlerine  yapılacaktır.

B-KABUL ŞARTLARI

1-      Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak yapılır.

2-      Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için öğrencilerin;

a)      Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda alması gereken bütün derslerini başarmış olmaları,

b)      Yatay geçiş yapacakları yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 4’lük not sisteminde 2,40 olması, (Tıp fakültesine yatay geçiş yapacaklar hariç)

c)      Tıp Fakültesi için yatay geçiş yapacakları yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 4’lük not sisteminde 3.00 olması, öğrenci kabullünün yerleştirme puanına (YP) göre yapılması, yerleştirme puanının eşit olması halinde LYS (MF-3) puanı yüksek olana öncelik verilmesi,

3-      Açık ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş için öğrencilerin;

a)      Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda alması gereken bütün derslerini başarmış olmaları,

b)      Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının  en az 4’lük not sisteminde 3,20 olması,

c)      Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için müracaat eden adaylar yerleştirildikten sonra boş kalan kontenjanlara, açık ve uzaktan öğretim programlarından başvuru yapan adayların yerleştirilmeleri,

4-      Değerlendirmeler 4’lük not sistemine göre yapılır. Not Belgesinde (transkript) dörtlük not sistemine göre genel not ortalaması bulunmayan öğrencilerin not dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

a) Tıp Fakültesi için başvuran adayların LYS (MF-3) puanları ve akademik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanan Yerleştirme Puanı (YP)aşağıdaki formüle göre hesaplanarak yatay geçiş yerleştirme puanı bulunur. Tıp Fakültesi yatay geçiş yerleştirme puanı hesaplamasında kullanılan Z değerinin bulunmasında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

Yatay geçiş yerleştirme puanı

X=Öğrencinin yerleştiği programdaki LYS (MF-3) puanı

Y=MSKÜ Tıp Fakültesinin LYS (MF-3)  taban puanı (okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç)

Z=100’lük sisteme göre genel akademik ortalaması

Değerlendirmeye esas puan= [(X/Y)x100)]x(0,60)+(Zx0,40)

5-      Mühendislik Fakültesinin bütün Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne yatay geçiş için ÜDS, KPDS, YDS sınavlarından 60 puan ve Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ile Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne yatay geçiş için ÜDS, KPDS, YDS sınavlarından 70 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan alınmış olması,

6-      Öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmaları.

7-      Yurtdışından yatay geçiş yapmak isteyen adaylar yurtdışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan ya da yurtdışı sınavlarda eşdeğer puan almaları gerekir. Yurtdışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve eğitim yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans ve lisans diploma programına eşdeğer program olması gerekir.

Üniversitemize ait  taban puanlar için tıklayınız

C- GEREKLİ BELGELER

1-      Başvuru dilekçesi.

2-      Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları, genel akademik not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript) aslı.

3-      Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

4-      ÖSYM ya da yurtdışı eşdeğer Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi

5-      Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair belge.

6-      İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin belge.

7-      ÜDS, KPDS, YDS veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı sonuç belgesi.(Mühendislik Fakültesi Bölümlerine, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne yatay geçiş için müracaat edecek adaylar için)

8-      Tıp Fakültesine başvurular şahsen yapılacaktır. Posta, kargo vb yollarla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız

Yatay geçiş akademik takvimi için tıklayınız.

 

Son Güncelleme Tarihi : 26.07.2017 09:55:43 Okunma Sayısı : 150

Son Duyurular
>